Bạn đang truy cập: Tin tức
  TIN TỨC  
  
 

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011

Ngày 29 tháng 04 năm 2011, Công ty CP chăn nuôi Phú Sơn tổ chức đaị hội cổ đông thường niên. đại hội đã thống nhất và đưa ra nghị quyết như sau

 TCTY CNTP ÑOÀNG NAI       COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

CCTY COÅ PHAÀN CHAÊN NUOÂI                 Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

PHUÙ SÔN                          –––––––––––––––––––––––––––

–––––

Soá : 02/NQÑH         Ñoàng Nai, ngaøy  29  thaùng 4  naêm  2011

 

NGHÒ QUYEÁT

ÑẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

 

Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân Coâng ty Coå phaàn Chaên nuoâi Phuù Sôn tieán haønh luùc  08 giôø 30 ngaøy  29 thaùng 4 naêm 2011.

Ñaïi hoäi coù maët : 44  coå ñoâng ñaïi dieän cho 4.354.165 coå phaàn, chieám tyû leä 96,759 % voán ñieàu leä.

Vaéng maët : 24 coå ñoâng ñaïi dieän cho 145.835  coå phaàn, chieám tyû leä 3,241% voán ñieàu leä.

Ñaïi hoäi đồng cổ đông thường niên 2011 của Coâng ty Coå phaàn Chaên nuoâi Phuù Sôn đã nhaát trí thoâng qua vaø quyết nghị nhöõng noäi dung sau ñaây:

1.      Thoâng qua baùo caùo keát quaû saûn xuaát kinh doanh naêm 2010 vôùi soá lieäu cuï theå:

Keát quaû saûn xuaát kinh doanh naêm 2010 :

Toång doanh thu                          : 200.707 trieäu ñoàng

Lôïi nhuaän tröôùc thueá                :   21.458 trieäu ñoàng

Lôïi nhuaän sau thueá TNDN      :   17.299 trieäu ñoàng

Bieåu quyeát :   100% toång soá phieáu coù quyeàn bieåu quyeát taïi Ñaïi hoäi.

2.      Thoâng qua baùo caùo năm 2010 cuûa Ban kieåm soaùt :

            Bieåu quyeát :   100% toång soá phieáu coù quyeàn bieåu quyeát taïi Ñaïi hoäi.

 

3.      Thoâng qua keá hoaïch SXKD naêm 2011 vaø caùc döï aùn ñeà xuaát trieån khai naêm 2011 cuûa HÑQT :

a.      Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2011 :

- Tyû suaát lôïi nhuaän                    :    11,53%  (so vốn chủ sở hữu)

- Lôïi nhuaän                                 :    10.800 trieäu ñoàng

- Giaù trò toång saûn löôïng            :    54.110 trieäu ñoàng

- Toång doanh thu                       :  180.630 trieäu ñoàng

- Saûn phaåm chuû yeáu :

+ Heo gioáng           :        560 taán         

+ Heo thòt               :     3.500 taán

+ Gaø gioáng             : 500.000 con

+ Gaø thòt                 :        400 taán

Bieåu quyeát :   100% toång soá phieáu coù quyeàn bieåu quyeát taïi Ñaïi hoäi.

b.      Caùc döï aùn :

- Döï aùn xaây döïng Traïi heo môùi taïi Xuaân Loäc;

- Döï aùn chuyeån ñoåi mục đích sử dụng Traïi heo Long Thaønh;

- Döï aùn xaây döïng Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi, taän thu khí bioga ñeå phaùt ñieän taïi Traïi heo Phuù Sôn.

Bieåu quyeát :   100% toång soá phieáu coù quyeàn bieåu quyeát taïi Ñaïi hoäi.

 

4.      Thoâng qua Tôø trình veà vieäc phaân phoái lôïi nhuaän sau thuế TNDN vaø chi traû coå töùc naêm 2010, cuï theå:

            -Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm (năm thứ 5 cổ phần hóa): bổ sung Quỹ đầu tư phát triển. Số còn lại, phân phối:

            - Quyõ döï phoøng taøi chính               :   5%  (đến mức bằng 10% vốn điều lệ)

            -  Quyõ khen thöôûng + phuùc lôïi      : 10%

            - Quyõ thöôûng Ban ñieàu haønh         :   1%

            - Coå töùc phaân phoái laø                      : 15% vốn điều lệ.

            - Quyõ ñaàu tö phaùt trieån laø s coøn laïi cuûa lôïi nhuaän sau thueá tröø ñi caùc quyõ döï phoøng taøi chính , khen thöôûng + phuùc lôïi ,thöôûng Ban ñieàu haønh vaø coå töùc.

Bieåu quyeát :   100% toång soá phieáu coù quyeàn bieåu quyeát taïi Ñaïi hoäi.

 

5.      Thoâng qua phöông aùn phaân phoái lôïi nhuaän sau thuế TNDN, chi traû coå töùc naêm 2011 nhö sau:

Tyû leä % treân lôïi nhuaän sau thueá TNDN vôùi caùc quyõ goàm :

+ Quyõ döï tröõ boå sung voán ñieàu leä   :   5%

+ Quyõ thöôûng Ban ñieàu haønh           :   1% ( neáu vöôït keá hoaïch lôïi nhuaän )

+ Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi            : 10% (neáu hoaøn thaønh vöôït keá hoaïch thì coù theå taêng leân).

+ Giao cho HÑQT ñieàu chænh giöõa Quyõ ñaàu tö phaùt trieån vaø coå töùc theo höôùng :

Möùc coå töùc phuø hôïp vôùi keát quaû saûn xuaát kinh doanh trong naêm nhaèm ñieàu chænh haøi hoøa quyeàn lôïi coå ñoâng vaø voán cho phaùt trieån saûn xuaát cho Coâng ty, toái thieåu 12%/ voán ñieàu leä.

Coøn laïi ñöa vaøo Quyõ ñaàu tö phaùt trieån .

Bieåu quyeát :   100% toång soá phieáu coù quyeàn bieåu quyeát taïi Ñaïi hoäi.

 

6.      Ñaïi hoäi thoâng qua mức tieàn thöôûng haøng thaùng cho HÑQT vaø Ban Kieåm soaùt Coâng ty trong naêm 2011 , cuï theå :

- Chuû tòch HÑQT                                                           : 2.000.000 ñ/thaùng

- Phoù Chuû tòch HÑQT                                                   : 1.500.000 ñ/thaùng

- Thaønh vieân HÑQT + Tröôûng ban Kieåm soaùt         : 1.200.000 ñ/thaùng

- Thaønh vieân Ban Kieåm soaùt                                       : 1.000.000 ñ/thaùng

- Thö kyù Coâng ty                                                           : 1.000.000 ñ/thaùng

Bieåu quyeát :   100% toång soá phieáu coù quyeàn bieåu quyeát taïi Ñaïi hoäi.

 

 

7.      Thoâng qua việc choïn coâng ty kieåm toaùn haøng naêm:

Ñaïi hoäi uûy quyeàn cho HÑQT ñöôïc choïn caùc coâng ty kieåm toaùn trong danh muïc cho pheùp cuûa Boä Taøi chính.

Bieåu quyeát :   100% toång soá phieáu coù quyeàn bieåu quyeát taïi Ñaïi hoäi.

 

8.      Thoâng qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm Giám Đốc Công ty:

            Bieåu quyeát :   100% toång soá phieáu coù quyeàn bieåu quyeát taïi Ñaïi hoäi.

 

9.      Ñaïi hoäi thoâng qua keát quaû baàu cöû vaø phaân coâng trong HÑQT, Ban kieåm soaùt nhieäm kyø II (2011 – 2015):

9.1. Hoäi ñoàng quaûn trò:

1. Chuû tòch HÑQT                : OÂng Leâ Vaên Meõ

2. Phoù Chuû tòch HÑQT       : OÂng Nguyeãn Töû Muïc

3. Thaønh vieân HÑQT          : OÂng Haø Vaên Sôn

4. Thaønh vieân HÑQT          : OÂng Nguyeãn Vaên Khaâm

5. Thaønh vieân HÑQT          : OÂng Traàn Vaên Caån

9.2. Ban kieåm soaùt:

1. Tröôûng ban                       : OÂng Ñinh Vaên Hoàng

2. Thaønh vieân                       : OÂng Nguyeãn Minh Quang

3. Thaønh vieân                       : Baø Tröông Nguyeãn Ngoïc Hoøa

Bieåu quyeát :   100% toång soá phieáu coù quyeàn bieåu quyeát taïi Ñaïi hoäi.

 

                                                  TM. ÑOAØN CHUÛ TÒCH

                                                      CHUÛ TÒCH HÑQT

 

 

 

  


Các tin khác trong chuyên mục

>> Quan hệ cổ đông (27/03/2011)

>> Danh sách cổ đông (06/09/2010)

>> PSL: 18/8 KHQ tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2010 tỷ lệ 8% (04/09/2010)


Trở lại
 
Xem tin theo ngày
Từ Đến
Tìm kiếm theo tiêu đề
   
 
 
  Chuyên mục tin tức
    [css] Trong nước
    [css] Nội bộ
    [css] Thông báo
    [css] Cổ đông
    [css] Tuyển dụng
Thư điện tử       Đăng Nhập