Bạn đang truy cập: Tin tức
  TIN TỨC  
  
 

Công bố thông tin tài chính tóm tắt

Công ty CP chăn nuôi Phú Sơn công bố thông tin tài chính tóm tắt năm 2010

 

Đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN                                                                                                          Mẫu CBTT-03
Địa chỉ : 101, Ấp Phú Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
                        ------------------------------
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
NĂM 2010
 
A.                     A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN                                    
                                                                                                                                                                                           đvt : đồng VN

STT
CHỈ TIÊU
Số dư đầu kỳ
Số dư cuối kỳ
I
Tài sản ngắn hạn
59,861,814,566
52,844,504,917
1
 Tiền và các khoản tương đương tiền
20,655,620,949
12,778,280,593
2
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
0
 
3
Các khoản phải thu ngắn hạn
2,231,006,772
6,737,236,985
4
 Hàng tồn kho
36,949,877,445
33,271,377,939
5
Tài sản ngắn hạn khác
25,309,400
57,609,400
II
Tài sản dài hạn
49,985,143,538
66,806,051,920
1
Các khoản phải thu dài hạn
0
 
2
Tài sản cố định
38,903,795,406
42,172,935,691
 
   - Tài sản cố định hữu hình
34,358,473,973
31,094,340,142
 
   - Tài sản cố định thuê tài chính
0
0
 
   - Tài sản cố định vô hình
4,544,330,433
10,928,640,549
 
   - Chí phí xây dựng cơ bản dở dang
991
149,955,000
3
Bất động sản đầu tư
0
0
4
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
5,021,960,000
18,566,960,000
5
Tài sản dài hạn khác
6,059,388,132
6,066,156,229
III
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
109,846,958,104
119,650,556,837
IV
 Nợ phải trả
21,987,954,362
26,193,408,223
1
 Nợ ngắn hạn
21,767,235,952
25,696,303,773
2
 Nợ dài hạn
220,718,410
497,104,450
V
Vốn chủ sở hữu
87,859,003,742
93,457,148,614
1
Vốn chủ sở hữu
85,199,497,603
91,730,007,689
 
   - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
45,000,000,000
45,000,000,000
 
 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái
0
847.499
 
   - Qũy đầu tư phát triển
22,510,005,347
42,229,160,190
 
   - Qũy dự phòng tài chính
3,819,560,672
4,500,000,000
 
   - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
13,869,931,584
0
2
Ngồn kinh phí và quỹ khác
2,659,506,139
1,727,140,925
VI
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
109,846,958,104
119,650,556,837

        B. KẾT QUẢ KINH DOANH
         
STT
CHỈ TIÊU
Năm trước
Năm nay
1
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
169,146,348,370
188,513,632,550
2
Các khoản giảm trừ doanh thu
800
0
3
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
169,145,548,370
188,513,632,550
4
Gía vốn hàng bán
127,162,823,366
173,972,026,228
5
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
41,982,725,004
14,541,606,322
6
Doanh thu hoạt động tài chính
1,547,830,650
1,473,872,390
7
Chi phí tài chính
0
0
8
Chi phí bán hàng
181,561,784
299,426,702
9
Chi phí quản lý doanh nghiệp
4,232,183,253
4,521,771,144
10
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
39,116,810,617
11,194,280,866
11
Thu nhập khác
2,836,331,826
10,719,852,140
12
Chi phí khác
686,986,843
456,000,708
13
 Lợi nhuận khác
2,149,344,983
10,263,851,432
14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
41,266,155,600
21,458,132,298
15
Chi phí thuế TNDN hiện hành
3,965,304,108
4,159,405,365
16
Chi phí thuế TNDN hoãn lại
0
0
17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN
37,300,851,492
17,298,726,933
18
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
2
1.5
 
          C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
 

STT
CHỈ TIÊU
Năm trước
Năm nay
1
Cơ cấu tài sản (%)
 
 
 
 - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản
45.50
55.83
 
 - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản
54.50
44.17
2
Cơ cấu nguồn vốn (%)
 
 
 
 - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn
20.02
21.89
 
 - Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn
79.98
78.11
3
Khả năng thanh toán (lần)
 
 
 
 - Khả năng thanh toán nhanh
0.95
0.50
 
 - Khả năng thanh toán hiện hành
5.00
4.57
4
Tỷ suất lợi nhuận (%)
 
 
 
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản
33.96
14.46
 
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần
22.05
9.18
 
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu
43.78
18.86

  
                                                                                                                Ngày 16 tháng 4 năm 2011
                                                                                                                                GIÁM ĐỐC
                                                                                                                         Lê Văn Mẽ (đã ký)

Các tin khác trong chuyên mục

>> Báo cáo tài chính năm 2011 (25/03/2012)

>> THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN TÀI SẢN (18/02/2011)

>> THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÓA ĐƠN (22/12/2010)

>> PSL: 18/8 KHQ tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2010 tỷ lệ 8% (21/08/2010)

>> THÔNG BÁO:Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức (20/08/2010)

>> Thông báo cập nhật, thay đổi giao diện trang web (13/08/2010)


Trở lại
 
Xem tin theo ngày
Từ Đến
Tìm kiếm theo tiêu đề
   
 
 
  Chuyên mục tin tức
    [css] Trong nước
    [css] Nội bộ
    [css] Thông báo
    [css] Cổ đông
    [css] Tuyển dụng
Thư điện tử       Đăng Nhập